Създаването на това списание стана възможно благодарение на катедра „Европеистика” към Философски факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“, която подкрепи изследователския проект за участие в тематичния конкурс за изследователски проекти, финансирани чрез Фонд „Научни изследвания”. Възобновяването му става факт в годината на излизането на Обединеното кралство от ЕС и на избори за Европейски парламент и произтичащото от тях сформиране на нова Европейска комисия, когато то е не по-малко, а може би дори още по-необходимо за осмислянето на ролята на медиите за европейската демокрация.