Медийно отразяване на домашното насилие в България

Христиан Петров Изследването е извършено в рамките на курс „Медийни изследвания и проекти“ с титуляр Мария Юрукова, Катедра „Европеистика“, СУ „Св. Климент Охридски“ Ключови думи: домашно насилие, България, медийно отразяване…

Европейските избори през 2019: Ограничения в анализа на медийното съдържание онлайн в България

Мария Юрукова. Иглика Иванова. Божидар Ангелов докторанти & катедра „Европеистика " Софийски университет „Св. Климент Охридски" Абстракт Правото на информация е основно право в една демократична дър­жава, където има върховенство…

Борбата с дезинформацията в програмата на Европейската комисия (2019-2024)

Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред" от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на катедра „Европеистика" и катедра „Политология" към Философски факултет на СУ…

Предизборната кампания на новоизбраните български евродепутати в социалните мрежи

Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски парламент - пътят напред" от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на катедра „Европеистика" и катедра „Политология" към Философски факултет на СУ…

Отговорността на онлайн платформите в контекста на правото на Европейския съюз

Иглика Иванова Докторантка в ДП "Медийна политика и право на ЕС" в катедра „Европеистика“, Философски факултет, Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Доклад, включен в сборника "Европейският съюз с нов Европейски…