Е-Европа

Образованието в областта на медиите и журналистиката претърпява огромни трансформации. Не само журналистите, но и заетите в различни области на управлението и икономиката се нуждаят от знания и умения за работа с цифрово мултимедийно съдържание.

Магистърска програма Е-Европа е интердисциплинна и се разполага в нова предметна област (Internet studies) като дава възможност за подготовка в областта на творческото писане и творческото съдържание онлайн, цифрови права, уеб-журналистика и бъдещето на медиите и др.

Програмата е отворена и ще се развива чрез включване на избираеми курсове и модули на гост-лектори, за да отрази нововъзникващите проблеми в цифровото общество. Водещ е принципът за актуалност на обсъжданите теми от гледна точка на дебатите в ЕС и в България, като страна членка на Съюза, но също така в глобален план. Предоставя се възможност за избор на курсове от магистърските програми на специалност Европеистика, като е предвиден и курс за програми и проекти в областта на интернет, културата и медиите.

МП Е-Европа е насочена е не само към теоретични знания, но разчита и на лектори от практиката. Предвиждат се кредити за практика в области, свързани с цифрови технологии и нови медии.

Програмата акцентира върху обучението в сътрудничество и дискусионните форми (включително чрез постоянно действащ семинар Европейски цифров дневен ред).